Kongeskydning anno 2024

Torsdag den 6. juni 2024 lidt efter kl. 16, lød det første skud i årets Kongeskydning. Traditionen tro blev denne afholdt på skydebanerne i Bullerup. Bullerup Skyttekreds havde været så venlige at de havde ladet 5 baner være klar til os, selvom de er startet på ombygning til elektronisk markering på hele anlægget. Nu glæder vi os allerede til næste år, hvor vi så skal skyde på elektronisk markering.

Der var desværre kun 9 fremmødte gamle gardere som dog alligevel formåede at lave en drabelig dyst. Da resultatet blev gjort op, måtte hele 6 skytter lave omskydning, før kongerækken var klar.

I 2024 formåede Ralf Larsen at skyde sig til sejr som konge, Sven Nyholm blev kronprins og Sendy Alstrøm blev prins.

Resten af resultaterne fordelte sig således:

Købeskydning:

 1. Sven Nyholm 48 point
 2. René Lyholm 47 point
 3. Sendy Alstrøm 44 point

Pistolskydning:

 1. Sendy Alstrøm 38 point
 2. Ralf Larsen 37 point
 3. René Lyholm 34 point

Rafling:

 1. Ralf Larsen 74 point
 2. Jørgen Larsen 70 point
 3. Sven Nyholm 66 point

Pilekast:

 1. Jørgen Larsen 49 point
 2. Finn Madsen 47 point
 3. Ralf Larsen 38 point

Efter at alle konkurrencerne var overstået blev den medbragte mad fortæret og de “kongelige” bød på en dram. Herefter gik snakken lystigt mens kaffen blev drukket.

Tak for nogle hyggelige timer, bare synd at ikke flere kunne afse tid til at være med.

Korte referat fra generalforsamlingen 23

John Oris Larsen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, idet der var 31 deltagere, som er mere end de vedtægtsbestemte 20 medlemmer.

Formanden aflagde beretning. Under kommentarer blev årsagen til den forsinkede kontingentopkrævning præciseret, og et spørgsmål om hvorfor vores facebook-gruppe er en lukket enhed svarede Orla at de skyldes at vi vil kunne kommunikere frit uden udenforståendes indblanding.

Regnskabet blev forelagt. Under kommentarer var der spørgsmål til tilskud til Skyttelauget. Spørgsmålet gik på ordet skyttelaug, og vi bør ændre det til skydeaktivitet fremover. Der blev spurgt om hvorfor inventar ikke fremgår af balancen. Det vil blive drøftet i bestyrelsen.

Det indkomne forslag: Skal vi nedsætte antallet af Garderstuer til disse 3: oktober med spisning, december med spisning og april med spisning samt ét virksomhedsbesøg med ledsager pr. år. medførte en del diskussion.

Der var enighed om stor ros til Sendy for det store læs han altid trækker, men også et ønske om ikke at skære ned på garderstuer. De der kommer, hygger sig.

Der var forslag om at hver skulle hanke op i en garder der sjældent kom, gøre facebook offentlig tilgængelig og reklamere via den, rundsende spøgeundersøgelse.

Orla Lykke stillede et modforslag: Sendy med andre står for de 3 garderstuer med spisning, mens Jesper og andre tager sig af de 4 øvrige garderstuer.

Det oprindelige forslag blev nedstemt. Det blev dog vedtaget at følge modforslaget i det kommende år.

Henrik Gattrup blev genvalgt til formand. Som erstatning for afdøde Nils Broe blev Ove Folmer Jensen valgt for 1 år. Jesper Carl Hansen og René Lyholm blev genvalgt og Orla Lykke Jeppesen blev nyvalgt.

Skydeudvalget, bowlingudvalget og golfudvalgets beretninger blev taget til efterretning.

Under eventuelt var der to der takkede for gaver og dirigenten takkede for god ro og orden.

       Med venlig hilsen

        Henrik Gattrup

Landsbowling 2024

Lørdag den 3. februar 2024 i Odense bowlingcenter, Rugårdsvej skråt over for TV2 Odense

Mødetid 10:30 og bowling fra kl. 11:00 til 13:00. Efter bowling er der bestilt Wienerschnitzel

Prisen er kr. 300,- pr. person. Drikkevarer og isbar er for egen regning.

Der er bestilt 5 baner i 2 timer. Der spilles 2 på hinanden følgende serier med baneskift mellem serier. Og begge serier er tællende, holdet består af 4 spiller og der må max. være 1 licens spiller på hvert hold. Der kan stilles med 3 mand og deres gennemsnit giver resultatet til 4 mand hvis i ikke kan finde 4. manden

Af hensyn til arrangementet er der bindende tilmelding og betaling senest den 15. januar 2024 til René Lyholm på 20 42 80 32

Aflysning af langdistance skydning

Vi har nu gennemført de 2 første skydedage i Skallebølle på 200 meter distancen. Desværre med så lavt deltagerantal (2 personer pr. aften), at skydelederen sammen med bestyrelsen har besluttet ikke at gennemføre de resterende skydninger.

Vi håber på at se mange til Vingstedstævnet, så vi kan få resultater ind til landsskydningen. Hvis der ikke kommer skytter til Vingsted, vil vi alvorligt se på om vi overhovedet skal have skydning. Dette gælder også 15 meter indendørs skydning.

Kongeskydning 2023

Så fik vi gennemført kongeskydningen i godt vejr den 1. juni. Der blev dystet på banerne af de relativt få der kunne finde vej til Bullerup. Det var nemlig kun 8 personer der dukkede op. Bestyrelsen vil tage dette til efterretning, og vurdere om vi skal gennemføre flere af disse arrangementer.

Dem der nåede frem havde dog en fornøjelig eftermiddag og aften, hvor der blev skudt, raflet kastet med pile og fortalt mere eller mindre sande minder.

Derefter spiste vi vores medbragte mad, og “kongen” gav en dram til. Under spisningen blev der overrakt præmier til alle konkurrence dicipliner som foruden Kongeskydning, rafling og pilekast består af købeskydning og pistolskydning.

Kongefamilien blev i år:

Sendy Alstrøm (Konge)

Henrik Gattrup (Kronprins)

Erik Asmussen (Prins)

På billedet ses også fanebærer Sven Nyholm, som måtte se sig slået i omskydning om prinsetitlen.

Generalforsamling 2023

Torsdag den 23. februar samledes cirka 30 gamle gardere til den ordinære generalforsamling på restaurant Næsbyhoved Skoven. Traditionen tro startede man med spisning.

Som formanden påpegede, var det kun anden gang i i hvert fald 130 år at menuen ikke var kogt torsk. Den første gang var under den midlertidige og kortvarige oplukning af samfundet under Covid19 perioden.

Vi fik i stedet for rosastegt oksesteg og pandekager til dessert. Torsken var simpelthen blevet for dyr i år.

Efter tegnuddeling med det efterfølgende ”familie foto”, gik generalforsamlingen i gang. Her blev såvel beretninger som regnskab gennemgået og accepteret af de tilstedeværende. Der var ingen indkomne forslag, dog var der en dialog om Garderstuen. Skal den fortsætte i nuværende form? Et emne der blev kommenteret flittigt. Resultatet blev at os der står for Garderstuen, det næste års tid skal gøre mere for at reklamere for de enkelte arrangementer. Medlemmerne skal så modsat give tilsagn om fremmøde. Derved kan vi forhåbentlig undgå en del madspild.

Vi har også fået en ny fanebærer, idet Finn Madsen ikke ønskede denne post mere. Finn er også at finde på det vedhæftede billede; men godt gemt bag de stolte tegnmodtagere. Den nye fanebærer er Sven Nyholm, som har lovet at stå fast med fanen, uanset hvor meget det blæser.

Til sidst skal lyde et stort Tillykke til alle tegnmodtagere.

Aftenen sluttede i god ro og orden uden optøjer i gaderne efterfølgende, jævnfør sædvanligvis velunderrettede kilder.

Nytårshilsen

Bestyrelsen i Den Fyenske Garderforening vil gerne ønske alle vores medlemmer samt familie et rigtig Godt Nytår. Vi håber på at se mange af jer til vores arrangementer i 2023.

I løbet af januar udsendes indkaldelse til generalforsamling samt årskalender.

Husk vi holder nytårstaffel/Garderstue torsdag den 19. januar kl. 19:30. Vel mødt til alle.

pbv

Sendy Alstrøm

AFLYSNING

Da hverken jeg eller Jørgen er i landet i starten af december, er vi desværre nødt til at aflyse skydningen i FKS hallen.

Vi ses den første og anden tirsdag i januar kl. 19.