Korte referat fra generalforsamlingen 23

John Oris Larsen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, idet der var 31 deltagere, som er mere end de vedtægtsbestemte 20 medlemmer.

Formanden aflagde beretning. Under kommentarer blev årsagen til den forsinkede kontingentopkrævning præciseret, og et spørgsmål om hvorfor vores facebook-gruppe er en lukket enhed svarede Orla at de skyldes at vi vil kunne kommunikere frit uden udenforståendes indblanding.

Regnskabet blev forelagt. Under kommentarer var der spørgsmål til tilskud til Skyttelauget. Spørgsmålet gik på ordet skyttelaug, og vi bør ændre det til skydeaktivitet fremover. Der blev spurgt om hvorfor inventar ikke fremgår af balancen. Det vil blive drøftet i bestyrelsen.

Det indkomne forslag: Skal vi nedsætte antallet af Garderstuer til disse 3: oktober med spisning, december med spisning og april med spisning samt ét virksomhedsbesøg med ledsager pr. år. medførte en del diskussion.

Der var enighed om stor ros til Sendy for det store læs han altid trækker, men også et ønske om ikke at skære ned på garderstuer. De der kommer, hygger sig.

Der var forslag om at hver skulle hanke op i en garder der sjældent kom, gøre facebook offentlig tilgængelig og reklamere via den, rundsende spøgeundersøgelse.

Orla Lykke stillede et modforslag: Sendy med andre står for de 3 garderstuer med spisning, mens Jesper og andre tager sig af de 4 øvrige garderstuer.

Det oprindelige forslag blev nedstemt. Det blev dog vedtaget at følge modforslaget i det kommende år.

Henrik Gattrup blev genvalgt til formand. Som erstatning for afdøde Nils Broe blev Ove Folmer Jensen valgt for 1 år. Jesper Carl Hansen og René Lyholm blev genvalgt og Orla Lykke Jeppesen blev nyvalgt.

Skydeudvalget, bowlingudvalget og golfudvalgets beretninger blev taget til efterretning.

Under eventuelt var der to der takkede for gaver og dirigenten takkede for god ro og orden.

       Med venlig hilsen

        Henrik Gattrup

Udgivet