Vedtægter

VEDTÆGTER

for

DEN FYENSKE GARDERFORENING

Stiftet 6. juli 1889

ODENSE 

Foreningens formål

§ 1

At styrke og sammenknytte det gode, kammeratlige forhold ved afholdelse af sammenkomster i kærlighed til fædrelandet og i ærefrygt for Den kgl. Majestæt og det kongelige hus.

At yde hjælp til trængende, forhenværende gl. gardere og deres enker. Understøttelse uddeles – hvor omstændighederne ikke kræver det anderledes – på den kgl. majestæts fødselsdag – efter bestyrelsens skøn.

 

Medlemmerne

§ 2

Foreningen består af medlemmer og æresmedlemmer.

§ 3

Enhver, der har aftjent sin værnepligt ved den kgl. Livgarde, eller har gjort tjeneste ved den kgl. Livgarde som befalingsmand, kan blive medlem. Ingen, der er dømt for en i den civile borgerlige straffelov vanærende handling, eller om hvem der kan siges, at han ikke er i besiddelse af sine medborgeres agtelse, kan blive medlem af foreningen.

§ 4

Æresmedlemmer kan kun sådanne personer blive, der har indtaget eller indtager fremragende stillinger i hæren, eller på særlig måde har gjort sig fortjent i arbejder for foreningen. Optagelsen af æresmedlemmer sker efter bestyrelsens eller l0 medlemmers forslag på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 5

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

§ 6

Ethvert medlem, som ikke har betalt kontingent senest to måneder efter, de har modtaget opkrævningen, vil blive slettet og kan først optages i foreningen, når restancen er betalt. Bestyrelsen er berettiget til at dispensere.

§ 7

Både ind- og udmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen. Indsigelse mod retten til at blive medlem kan gøres af bestyrelsen eller 10 medlemmer.

Sidstnævnte må stille en skriftlig motivering til bestyrelsen, der foreløbig afgør sagen, men skal indstille den til godkendelse for den første generalforsamling.

§ 8

Medlemmer, der ved deres opførsel skader foreningen eller har vist unational optræden, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Enhver eksklusion skal bestyrelsen indanke til generalforsamlingens godkendelse, og dennes afgørelse er inappellabel over for domstolene og andre instanser.

§ 9

Udmeldte, slettede eller ekskluderede medlemmer har intet som helst krav på foreningen eller dens midler.

 

Bestyrelsen

§ 10

Foreningen ledes af 7 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf generalforsamlingen vælger formand. De vælges på generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal. De vælges for to år ad gangen, men kan genvælges. Første gang afgår formand og to bestyrelsesmedlemmer, anden gang fire bestyrelsesmedlemmer og så fremdeles efter tur.

Bestyrelsen konstituerer ellers sig selv og fordeler de forskellige funktioner mellem sig. Endvidere vælges der på generalforsamlingen to bestyrelsessuppleanter, to revisorer og en revisorsuppleant samt fanebærer og reservefanebærer.

§ 11

Bestyrelsen, der under ingen form må modtage vederlag for arbejdet, er én for alle og alle for én ansvarlige for foreningens midler. De bestyrelsesmedlemmer indtil det stemmeberettiges antal, der deltager i repræsentantskabsmøderne, skal have fri rejse og daglige diæter refunderet af foreningen. Diæternes størrelse fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

Fanebæreren oppebærer et beløb, hver gang han møder med fanen udover foreningens sammenkomster. Beløbets størrelse fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

§ 12

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og indadtil. Dens beslutning til foreningens fremme, og dens bestemmelser til ordenens og den gode tones overholdelse skal i alle henseender følges. Medlemmer, der mener sig forurettede af bestyrelsen, kan klage til generalforsamlingen, hvis dom er endelig afgørende, for så vidt 2/3 af de mødte stemmer herfor, i modsat fald står bestyrelsens beslutning ved magt.

 

Generalforsamlinger

§ 13

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden første marts, hvor bestyrelsen aflægger beretning og regnskab.

Regnskabet skal være afsluttet og revideret 14 dage før generalforsamlingens afholdelse og skal påføres indbydelsen til generalforsamlingen.

Forslag, som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, må være skriftlig tilstillet bestyrelsen senest 1. februar. Generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig, når mindst 20 medlemmer er til stede.

Er dette antal medlemmer ikke tilstede, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, der da er beslutningsdygtig uden hensyn til det mødte antal medlemmer.

§ 14

Forslag til vedtægtsændringer må, dersom de ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, være skriftlig tilstillet bestyrelsen senest den 1. februar. De skal vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, dog kan vedtægtsændring kun vedtages med mindst 20 stemmer.

§ 15

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller når 20 af medlemmerne ved skriftlig og motiveret henvendelse herom forlanger det. Alle generalforsamlinger indvarsles skriftligt af bestyrelsen senest 14 dage før dennes afholdelse.

§ 16

Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegningen over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en af foreningen meddelt våbentilladelse.

§ 17

I tilfælde af opløsning af foreningen, tilfalder alle aktiver De Danske Garderforeninger. Hvis denne er nedlagt, så landets største garderforening, målt på medlemmer.

Således vedtaget på mødet den 6. juli 1889 og senest

ændrede ved generalforsamlingsbeslutning den 5. juli

1919, 22. juli 1922, 13. november 1950, 18. november

1952, 28. februar 1978, 27. februar 2014 og 26. februar 2015.